Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende leverings voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van NetCare.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien dit schriftelijk is bevestigd door NetCare.

1.3 Alle door NetCare uitgebrachte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend.

1.4 Opdrachten zijn alleen bindend, indien ze zijn bevestigd door NetCare.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Indien er een vaste prijs wordt overeengekomen, kan hiervan afgeweken worden indien de informatie waarop deze prijs is gebaseerd onjuist of onvolledig is. In dat geval wordt de prijs berekend op basis van nacalculatie van uren en materialen.

2.3 Alle prijzen in offertes, prijslijsten, brochures en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

Artikel 3 levering

3.1 Cliënten worden door middel van email op de hoogte gebracht van bestellingen en leveringen. Deze emails gelden als bewijs van levering.

3.2 Indien er betalingen open staan waarvan de termijn reeds is vervallen, kan de dienstverlening worden opgeschort totdat alsnog tot betaling wordt overgegaan. De betalings verplichting komt echter daarmee niet te vervallen.

3.3 Fair use policy. Veel van de producten die we leveren zijn niet gelimiteerd in het gebruik. Om de beschikbaarheid en performance van alle services te kunnen garanderen hanteren we een fair use policy. Het kan daardoor dat klanten met onevenredig veel verkeer worden gelimiteerd om de totale performance naar alle klanten te kunnen blijven verdelen. Ook kan dat we extra kosten hiervoor in rekening brengen, dit zal wel vooraf worden gecommuniceerd.

Artikel 4 Reclame/Aansprakelijkheid

4.1 Klachten omtrent de geleverde diensten dienen binnen acht dagen na levering te worden aangemeld via de aangeboden support kanalen. Als cliënt dit verzuimd of zijn medewerking niet verleend, vervalt het recht op schadevergoeding.

4.2 Indien er sprake is van schade die duidelijk aantoonbaar is veroorzaakt door de werkzaamheden die NetCare heeft verricht, kan cliënt hiervoor schadevergoeding ontvangen.

4.3 Er worden geen vergoeding gegeven over het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de diensten door storingen (hardware/software).

4.4 De hoogte van enige schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat NetCare in rekening heeft gebracht voor de dienst waarop de schade betrekking heeft met een maximum waarde van drie maanden dienstverlening.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden welke door NetCare niet hadden kunnen worden voorzien of waarop geen invloed was uit te oefenen door NetCare.

5.2 In geval van overmacht bestaat geen recht op schadevergoeding en kunnen afgesproken levertijden worden uitgesteld zonder dat cliënt het recht heeft te annuleren.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient ineens te geschieden vooraf aan levering. Alle kosten die gemaakt moeten worden om de factuur alsnog te innen zijn voor rekening van cliënt.

6.2 Compensatie van een eventueel door cliënt gepretendeerde vordering is uitgesloten.

6.3 Een verschil van mening over het te vorderen bedrag moet onmiddellijk na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld. Bij gebreke hieraan wordt geacht dat er geen geschil bestaat.

Artikel 7 Ontbinding/Opschorting

7.1 Overeenkomsten tussen partijen kunnen worden ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst, indien één van beide partijen de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest zoals in geval van beslaglegging, een aanvraag tot surseance van betaling, of een faillissementsaanvraag.

7.2 Als blijkt dat de activiteiten van de website of webshop illegaal zijn, zal deze zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort. Er vind geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden. Wel kan bezwaar worden gemaakt, NetCare is niet aansprakelijk voor reputatie schade of verlies aan omzet.

Artikel 9 Geschillen

9.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst die partijen aangaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in ’s Hertogenbosch,onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 10 Aanpassingen

10.1 Deze leveringsvoorwaarden kunnen worden aangepast. Aanpassingen zullen via deze site worden gepubliceerd. De datum van deze voorwaarden zijn bepalend welke van toepassing zijn. De datum van deze algemene voorwaarden is 1-5-2017.  Bij eventuele aanpassing zal opnieuw gevraagd worden akkoord te gaan.